MYROSLAV TKACHENKO

NOMAD / DATA ANALYST

JOIN & CONNECT

I’m data analyst